Hikayeleri

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA
-ZOR YILLAR-
Asırlar önce Bursa Söğüt-Domaniç’te 1299 yılında bir çadırda kurulan Osmanlı Devleti; Osman Gazi’nin attığı ilk tohumla beraber toprağa kök salmış, evliya ve alimlerin dualarıyla sulanmış, kendilerini yeryüzündeki en büyük dava olan İslam davasına adayan kahraman askerlerimizin destansı mücadeleleriyle kuvvet bulmuştu.
Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye;

Ey oğul, artık Bey’sin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize hoşgörmek sana, anlaşmazlıklar bize, adalet sana, haksızlık bize, bağışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma ve insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun.
.
öğüdünü baş tacı eden devleti aliye; “insanı yaşat ki devlet yaşasın” şuuruyla hareket etmiş, ekilen küçük fidan yeni fetihlerle koca bir çınar ağacına dönüşmüştü.
Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet devrinde zirveye ulaşmış, dünyanın bir numaralı devleti haline gelmişti. Fatih Sultan Mehmet’in bıraktığı zengin mirası zamanla Kanuni Sultan Süleyman devralmış, devletin sınırları dirayetli padişahların eliyle genişledikçe büyümüş, İslam davası yeryüzünün dört bir yanına ulaştırılmıştı.
Yıllar birbiri ardını kovalarken Osmanlı Devleti duraklama dönemine girmişti. Dördüncü Murat’ın otoriter rejimi padişahın genç yaşta ölmesiyle sona ermişti. Yerine geçen I.İbrahim döneminde devlet içinde büyük çatlaklar vuku bulmuştu. Devlet otoritesi bozulmuş, isyanlar baş göstermişti. Sinirleri iyice bozulan padişah I.İbrahim alınan bir fetva ile sarayı basılan isyancılarla önce hapsedilmiş daha sonra ise idam edilmişti.

Yerine daha çocuk yaşta başa geçirilen Dördüncü Mehmet sekiz yaşında tahta oturduğunda devletin hali içler acısıydı. Devlet otoritesi sarsılmıştı, her yerde isyanlar baş göstermişti.
Sarayda hemen hemen bütün kuvvet Dördüncü Mehmet’in annesi Turhan Sultan’ın elindeydi. Sürekli olarak sadrazamlar değiştiriliyordu. Sofu Mehmet Paşalar,Ahmet Paşalar,Siyavuşlar, Gürcü Mehmet Paşalar,Tarhuncular, Derviş Mehmet Paşalar, İbşirler,Murat ve Süleyman Paşalar acayip ve garip tabiatları ve diyaretsiz icraatlarıyla “mühri şerif”i hemen birbiri arkasına devir ve teslim ediyorlardı. Fakat bu devir ve teslimler, sade ve adi bir olay şeklinde kalmıyor, yeniçeriler isyan avazeleri, kan gölü ortasında bazen can pahasına vaki oluyordu.
İstanbul isyan fırtınalarına maruz kalmıştı. Bu isyanlara sebep devlet ricalinin teşviki, saray entrikaları, doymak bilmeyen, milli şerefi tanımayan kinler ve ihtiraslardı. Bu dönemin en önemli zorbası Bektaş Ağa idi.Yeni odalılar, hatta yeniçeri ağası hep bu zata bağımlıydı.Bektaş Ağa ve yardakçıları sadrazama da padişaha da nüfüslarını kabul ettiriyorlardı.Murat Paşa’nın halefi Melek Ahmet Paşa bunların her istediğini yerine getiriyorlardı.Rütbeler, makamlar,dirlikler ve paralar hep Bektaş Ağa taraftarları aracılığıyla dağıtılıyordu.
Osmanlı Devleti’nin en önemli kuvvetleri yeniçeriler ile sipahiler, saray ve Babiali erkânını haraca bağlıyorlardı. Devlet mali sıkıntı içindeydi. Hükümet, ağaların aç ve sefil ihtiraslarını doyurmak için teklifi artırıyor, milletin esnaf ve biçare güruhunu çaresizlik ve yoksulluk altında eziyordu. Halk bu elim hayattan bıkmış önlerine Şeyhülislamı katıyorlar, akın akın saray kapılarından giriyorlar genç padişaha hallerinden şikayet,aşağılık kişilerin baskısından feryat ediyorlardı.
Dördüncü Mehmet bu feryatları susturmak istiyor, fakat halk galeyana gelmiş:
-Padişah bir olur. Şimdi ise İstanbul’da beş padişah vardır. Zulüm ve baskılara takatimiz yoktur! Diye bağırıyorlardı. Milletin bu feryadı ancak geçici bir sonuç veriyordu.
Dördüncü Mehmet bütün eşkıyanın kırılmasını emretmişti. Bektaş Ağa ve yardakçıları birer birer öldürülüyor, devletin ıslahı çaresine sadrazam değişikliğine girişiliyordu. Lakin menfaatperest devlet adamlarının icraatları durmak bilmiyordu. Yeniçeriler ve sipahilerin istekleri bitmiyor, istedikleri verilmezse ortalığı kan gölüne çeviriyorlardı.
İstanbul bu vahşet ve ihtiras mücadeleleriyle çalkalandığı sırada Osmanlı Donanması Boğaz dışında yenilgiye uğruyordu. O derece ki düşman Bozcaada ile Limni’yi işgal ediyor, Sultan Mehmet vatanın düştüğü felaketlere karşı tesirsiz kalıyordu.
Hemen hemen sekiz seneye yakın bir zaman içinde on beş sadrazamın değiştirilmesi yüzünden iç yönetimde bir türlü sükunet sağlanamıyordu.
Devletin bu felaketli zamanında Osmanlılık onurunu koruyacak idrak sahibi bir dimağa, kavrayışlı bir zekaya gerek görülüyordu. Halk düşman saldırısına karşılık vermek istiyor, devlet hazinesinde hiçbir akçe bulunmaması bu arzuyu sonuçsuz bırakıyordu.
Hemen hemen herkes servetini saklamaya bakmış, halkın hakkını yağmalamakta önde gidenler şimdi hep bir köşeye saklanmıştı. Saray erkanı, iç kargaşa ve boğazlaşmalardan sonra dış felaketi Sultan için büyük bir tehlike olarak görüyorlardı. Artık bu cinayetlere son vermek, milletin onurunu olsun korumak zamanının geldiği anlaşılıyordu. Valide Turhan Sultan, Osmanlı tahtını tehdit eden fırtınaların ilk izlerini görmeye başlamıştı. Bu sebeple devletin bekası için iyi niyetli tavsiyeleri gözden geçiriyordu. Valide Turhan Sultan sarayda gizli bir toplantı tertip etti ve belirli kişileri toplantıya davet etti. Maksadı Osmanlı Devletini düştüğü elim durumdan kurtaracak yeni bir sadrazama ihtiyaç duyulmasıydı. Toplantı başladığında Turhan Sultan gelenlere şöyle bir göz gezdirdikten sonra derin iç çekerek konuşmaya başladı;
Valide Turhan Sultan: Ne dersiniz devletin bekası için bu içler acısı durumdan kurtulmak yolunda kimi sadrazamlığa layık görürsünüz?
Kasım Ağa: Devletlu Sultanım Köprülü Mehmet namında bir adam vardır ki dirayet ve zekasıyla devlete büyük hizmeti olacaktır, isyancıların kökünü kazıyacak güçte çetin ve metanetlidir. Hem dünya malında gözü yoktur vatanına ve milletine pek sadıktır, verilen makamı kötü işlere alet edenlerden beridir.
Valide Turhan Sultan: Kasım Ağa Köprülü namındaki bu adamı bana etraflıca anlat kimdir nedir geçmişte hangi görevlerde bulunmuştur, anlat ki bilelim zira insan geçmişiyle bilinir ve tanınır.
Kasım Ağa: Devletlu Sultanım derhal size izah edeyim ta ki geçmişi zihninizde aydınlansın. Şöyle ki; Köprülü Mehmet Paşa Arnavutluk’un Berat Sancağına bağlı Rudnik(Ruznik) köyünde doğdu. Devşirilerek İstanbul’a getirildikten sonra Enderun’da yetişti ve matbah-ı amirede görevlendirildi. Dördüncü Murad zamanında Enderun’da büyük odalı oldu. Ardından Hazine-i Amire hademeleri arasında bulundu. Daha sonra Amasya’ya bağlı Köprü(Vezirköprü) kasabasına gidip orada evlendi. Burada bulunması ve eşinin Köprülü kasabasından olması sebebiyle Köprülü olarak tanındı. Eskiden tanıştığı Hüsrev Paşa sadrazamlığa getirilince onun hazinedarı oldu. Hüsrev Paşa’nın katlinden sonra kısa bir müddet Amasya Sancak beyliği yaptı, ardından İstanbul’a döndü. Çeşitli voyvodalıklarda, inhisap ağalığında, Tophane nazırlığında, sipah ve silahdar ağalıklarında bulundu.Çorum Sancak beyi iken Bağdat seferine katıldı.Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın sadaretinde rikab-ı hümayun kapıcılar kethüdası ve mirahur oldu.Peşine yeniden Amasya sancak beyliğine getirildi.Bu sıralarda veziriazam olan Sultanzade Mehmet Paşa tarafından vezirlik verilerek Trabzon valiliğine tayin edildi.Şam müsellimi oldu. Varvar Ali Paşa’nın isyanı üzerine Karaman beylerbeyi olarak isyanı bastırmakla görevlendirildi. Çankırı yöresinde Ali Paşayla çarpıştı ancak esir düştü. Bu sırada kuvvetleriyle yetişen İpşir Mustafa Paşa tarafından kurtarıldı. Ertesi yıl Celali Katırcıoğlu Mehmed’e karşı gönderildiyse de onu af dilemeye razı edip savaşı önlemiştir.
Valide Turhan Sultan: Hımm demek öyle. Kasım Ağa verdiğin bilgiler çok mühimdir. Köprülü hakkında sen ne düşünürsün Süleyman Paşa?
Süleyman Paşa: Devletlû Sultanım Kasım Ağanın sözüne kulak asmayınız. Köprülü Mehmet Paşa her vardığı yerde hüsn-i sülük edemeyip kavga ile azl olunan müflis âdemin biridir. Onu getirtip işe koymaya istidad kesb edecek kadar levazımı görülmeye harçlık vermeli. Biz şimdi iyd hedayası tedarikine şu kadar mala muhtacız. Bana sevk edersen şöyle âdemleri sevk eyle ki, kendülerden ucaleten bir miktar nukud imdadı mutasavver ola. Böyle teng vakitte akd u tedbir ve kuru söz laklakası ne işimize yarar.
Kasım Ağa: Süleyman Paşa yanlış düşünürsün, Köprülü Mehmet Paşa benim yakın dostumdur onu senden iyi tanırım, bulunduğu yere adalet götüren bir adamdır ve menfaatperest dalkavuklara karşı hiddetli ve tavizsiz olduğundan bazı çevrelerce sevilmemiştir. Toplumun huzuru ve devletin bekası için Köprülü Mehmet Paşa gibi mert ve cesur, vatansever ve olgun adam sadrazamlığa pek layıkdır. Hem otoritesi ve yönetim tarzı ile nam salmıştır. Padişahımızla halk arasında büyük bir köprü inşa edecektir ve orduyu padişahın dizgininde tutacak güçtedir.
Valide Turhan Sultan: Sen ne dersin Ahmet Paşa?
Ahmet Paşa: Devletlû Sultanım Kasım Ağa doğru söyler. Köprülü Mehmet Paşa’nın dirayet ve sadakatini ve geçmiş yıllardaki hizmetinden haberdarım. Kendisi bu elim zamanda tez sadrazam olursa hizmetiyle devleti ihya edecek güçte sabırlı ve hamiyetli biridir. Halkın ileri gelenlerine ne zamandır sorup soruşturuyorum hepsi de Köprülü hakkında hayırlı konuşurlar. Yaşı seksene dayanmış bu olgun adam geçmiş sadrazamlardan üstün meziyetlere sahiptir, en önemlisi de şahsi menfaati için makamını satmayacak denli izzetli biridir.
Valide Turhan Sultan: Söylediklerinizi harfiyen dinledim. Köprülü Mehmet Paşa hakkında son kararımı daha sonra vereceğim. Bu konuyu şimdilik askıya alalım.
Bu mühim toplantı sonrasında konuşulanlar dilden dile dolaşıp durdu. O zamanın sadaret makamında bulunan Boynuyaralı Mehmet Paşa’nın adamları Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazamlık makamına getirileceği dedikodularını derhal Boynuyaralı Mehmet Paşaya ilettiler. Boynuyaralı Mehmet Paşa’nın yapılan bu gizli toplantıdan haberi yoktu. Yerine Köprülü Mehmet Paşanın getirilebileceği haberi kendisine iletildiğinde küplere bindi. Zira makamı sallantıdaydı ve devletin kendisine verdiği görevlerdeki suçları ortaya çıkabilirdi. Zira Düşman kuvvetleri boğaza yanaşmış, adalara göz dikmişti. Kendisi Limni ve Bozcaada sularına dayanan düşman ordusunu def etmek yerine kale surlarını yükselmiş düşman haberinin kale dışına çıkmasını kendince önlemişti. Boynuyaralı Mehmet Paşa’nın azli makamından çok işlediği hataların bedeli olarak idamına sebeb olabilirdi. Bu gibi düşünceler arı gibi başına üşüştüğü bir vakitte derhal Köprülü Mehmet Paşa ortadan kaldırılmalı buna imkan bulunamazsa hiç yoksa İstanbul’dan uzaklaştırılmalıydı. Bu amaçla o gece konağında gizli bir toplantı düzenledi. En yakın adamlarını konağına davet etti. Konak etrafına bekçiler dikildi ve etraf ablukaya alındı. Toplantı süresince kimse içeri alınmayacaktı.
Derken Boynuyaralı Mehmet Paşa’nın adamları Kazım Ağa, Lütfi Paşa, Ragıp Ağa ve adamları konakta yerlerini aldılar:
Boynuyaralı Mehmet Paşa: Sizi neden apar topar neden topladım şimdi merak edersiniz. Ağalar vaziyet kötüdür zira işittim ki Valide Turhan Sultan bizden gizli bir toplantı etmiş ve toplantıda isimlerimiz azledilecekler listesine girmiştir, Sadaret makamına Köprülü namında yaşı seksene dayanmış bir ihtiyarı getireceklermiş, bu adam işittim ki yeniçeri ve sipahilerin ileri gelenlerine düşman imiş ve ağaların saltanatına darbe indirecekmiş, ağaların yanında bu yüzden barınamaz arı kovanına çomak sokup dururmuş. Girdiğin yerlerde en küçük devlet suçunda idam fermanından yana tavır alan bu adam(Köprülü Mehmet Paşa) sadrazam olursa biliniz ki bu bizim ölüm fermanımız olur. Zira Düşman ordusu boğaza dayanmıştır ve işlediğimiz hatalar ayyuka çıkarsa alayımız dar ağacını boylar bilesiniz.
Kazım Ağa: Ağam sen neler dersin vay bizim başımıza gelenler. Şimdi biz ne edecez onca derdimizin arasında birde bu Köprülü belası çıktı.
Lütfi Paşa: Ağalar bir durun hele telaş etmeyiniz. Yaşı seksene dayanmış bu çürük ihtiyarı defetmenin çaresi bulunur. Söyleyin bakalım Köprülü Mehmet Paşa nerededir?
Ragıp Ağa: Ben bugün işittim ki Amasya Sancağına Bağlı Köprü kasabasında ikamet edermiş ancak bir aydır İstanbul’da bulunur, Kasım Ağa’nın misafiri imiş.
Boynuyaralı Mehmet Paşa: Eee anlat Ragıp Ağa İstanbul’da ne gezermiş Kasım Ağa’yla ne gibi bir bağı var ki bilirsin Valide Turhan Sultan Kasım Ağa’yı el üstünde tutar.
Ragıp Ağa: Paşam Köprülü Mehmet Paşa Kasım Ağa’nın yakın dostudur. Yıllardır görüşürlermiş, Köprülüyü İstanbul’a çağıran Kasım Ağa’dır.Sana bugün ilettiğim gibi Valide Turhan Sultana sadrazamlık için ısrarla Köprülü Mehmet Paşa’yı tavsiye eden Kasım Ağadır.
Boynuyaralı Mehmet Paşa: Demek öyle. Bu köprülü belasını başımızdan nasıl defedeceğiz onu söyleyin bana şimdi.
Lütfi Paşa: Paşam ben de bugün işittim ki Köprülü Mehmet Paşa maddi açıdan çok zor durumdadır. Ailesi de Köprü kasabasında yoksulluk çekmektedir. Ben derim ki sen bir kaç kese altın verip bir adam yollayıp Köprülü’ye el altından rüşvet verip İstanbul’a göndersen bu adamı def ederiz zira ailesi Köprülü’den destek bekler.
Boynuyaralı Mehmet Paşa: Hay aklınla bin yaşa Lütfi paşa. Bana da pek mantıklı geldi. Daha önceki rakiplerimizi el altından rüşvetle az def etmedik.
Kazım Ağa: Ben de aynı fikirdeyim. Fazla vakit kaybetmeyelim yoksa bu gidişle başımıza sadrazam olur da kökümüzü kazır.
Boynuyaralı Mehmet Paşa: Lütfi Paşa bu işi yapsa yapsa en iyi sen becerirsin zira ağzın iyi laf yapar. Ben sana şimdi altın keseleri vereceğim sen gidip benim adıma Köprülü Mehmet Paşa paraları verirsin amma İstanbul’dan gideceğine emin olmadan keseleri verme sakın.
Lütfi Paşa: Paşam anladım yaparım yapmasına da ya işler ters giderde rüşveti kabul etmezse o zaman ne yapacağız?
Kazım Ağa: Evet O vakit ne edeceğiz ya adam rüşveti kabul edip İstanbul’u terk etmezse?
Boynuyaralı Mehmet Paşa: O vakit peşine hafiyelerimizden birini takarız tenha bir yerde gırtlağına yapışırız. Lütfi Paşa eğer söz dinlemezse iyice tembihle ve bilsin ki İstanbul’dan def olup gitmezse ona İstanbul’u dar ederiz biline.
Lütfi Paşa: Emrin Olur Paşam sen merak etme bu işi bitmiş say.
Böylece kirli plan ve tuzaklarını kurdular. Ne yapıp edip Köprülü’yü İstanbul’dan uzaklaştıracaklardı. Rüşveti kabul etmezse canına kast etmeyi bile göze almışlardı.
Bu kirli toplantıdan bir gün sonra Lütfi Paşa elinde altın keselerle birlikte Köprülü Mehmet Paşa’yı aramaya koyuldu. Koca İstanbul’da her köşede bir adamı ve çevresi olduğundan çok geçmeden Köprülü Mehmet Paşayı bir kahvehanede oturur halde buldu. Yanına yaklaştı ve selam verdi:
Lütfi Paşa: Selamün aleyküm Paşam.
Köprülü Mehmet Paşa: Ve Aleyküm Selam, Buyur
Lütfi Paşa: Efendim bendeniz Lütfi Paşa ne zamandır sizi arıyorum, sizlere Sadrazam Boynuyaralı Mehmet Paşa’nın selamını getirdim. Duyduk ki İstanbul’a teşrif etmişsiniz devletimize yaptığınız hizmetler malumdur, sizi ağırlamak isterdik lakin geç haberimiz oldu.
Köprülü Mehmet Paşa: Aleyküm Selam. Ziyanı yok ben böyle daha rahatım. Asıl muradın nedir söyle elçiye zeval olmaz.
Lütfi Paşa: Duyduk ki son zamanlarda maddi açıdan zor günler yaşıyormuşsunuz, Boynuyaralı Mehmet Paşa bunu duyunca çok üzüldü ve dedi ki böylesi kahraman bir zatın zor gününde yanında olmalıyız. Sadrazamlık makamı devlete hizmet eden bu gibi zatlara kol kanat germeli. Bu yüzden selamının yanında bu keseleri zatı şahanelerinize lütfetti.Ta ki Köprü kasabasına derhal emin ellerde dönüp ailene destek olasın ve huzur içinde memleketine dönesin.İstanbul sana göre değil bir an önce İstanbul’u terk etsen senin için hayırlı olur.
Köprülü Mehmet Paşa: Bre melun sen neler dersin bu ne cüret! Siz beni rüşvete doymayan o köpeklerden biri mi sanırsınız. O paşana söyle ki (altın keselerini işaret ederek) alsın bunları o dalkavuk avanesine dağıtıp köpeklerini bir bir doyursun. Sizin niyetinizi bellidir, anladım ki beni İstanbul’dan def etmek istersiniz.
Lütfi Paşa: Paşam haşa derdimiz sana yardım etmektir. Boynuyaralı Mehmet Paşa hakkında böyle saygısızca nasıl konuşursun o ki bu devletin kıymetli sadrazamıdır. Sadrazamımıza hakaret devleti aliyeye hakaret demektir. Haddinizi biliniz. Yoksa benden günah gider.
Köprülü Mehmet Paşa: Elinizden geleni ardınıza koymayınız. Benden size satılık köpek olmaz biliniz.
Lütfi Paşa: Demek öyle bunu sen istedin, o zaman anlayacağın dilden konuşayım: Sana iki gün mühlet iki gün içinde ya İstanbul’u terk edersin ya da İstanbul’u sana dar ederiz.
Köprülü Mehmet Paşa: Heyhat Sizden korkan sizin gibi olsun devletin başına ne gelirse sizin gibi zehirli sarmaşıklar yüzünden geliyor. Sizden korkmuyorum alayınız gelsin. Rabbimden başka kimseden korkum yoktur.
Böylece Boynuyaralı Mehmet Paşa ve adamlarının tuzağı akim kalmıştı. Sırada Köprülü Mehmet Paşa’ya suikast hazırlığı vardı. Lütfi Paşa Boynuyaralı Mehmet Paşadan aldığı emirle birkaç kiralık katili ceplerine altın kese sıkıştırarak Köprülü Mehmet Paşa’nın üzerine saldılar. Yağmurlu bir gecede Köprülü Mehmet Paşa tenha bir sokaktan geçerken kiralık katiller Köprülünün üzerine çullandılar, büyük bir boğuşma oldu. İki yerinden Köprülü Mehmet Paşayı bıçaklayarak yaraladılar. Kasım Ağa oradan geçerken yetişmeseydi Köprülü Mehmet Paşa’yı öldüreceklerdi. Kasım Ağa yanında iki adamı kiralık katillerin üzerine saldırdı, boğuşmanın ardından katiller sokak aralarında koşarak uzaklaştılar. Köprülü Mehmet Paşa’yı Kasım Ağa’nın evine taşıdılar, bir hekim çağırıp yaralarını sardılar. Bıçak yaralarından birisi derin idi ve kan kaybediyordu hekim kanı durdurup yaralarını sardıktan sonra iyileşene dek yatağından kalkmamasını bol bol istirahat etmesini aksi takdirde sağlığında büyük tehlikeler baş göstereceğini söyledi.O karanlık gecede kirli eller Osmanlıyı duraklama devrinden yükseliş devrine taşıyan koca çınarı devirebilirdi. Ancak kader bu kirli oyunu akim bıraktı.
Köprülü o sabah hasta yatağında buğulu gözlerini tavana dikmiş acıyla kıvranırken komşu camiden sabah ezanı okunmaya başladı. Kulaklarında duyduğu bu ilahi çağrı ruhunda hissettiği duygulara tercüman oluyordu. Gözyaşlarını tutamıyordu, ezanın o ruhu okşayan, kalbi yumuşatan, insana kulluğunu, acziyetini hatırlatan billur sesi yaşadığı acılara merhem oluyordu. Köprülü hissettiği manevi duyguların tesiriyle ellerini açtı, Rabbine şöyle yakardı; Ey kimsesizlerin kimsesi, ey sinelerin özünü hakkıyla bilen, ey mazlumların ahını yerde bırakmayan, ey sonsuz ilmi ve kudretiyle kainatı kuşatan Yüce Allah’ım senden başka ilah yoktur, birsin teksin haksın, her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin. Yerde ve gökte kudretin her şeyi kuşatmışken senden ne gizli kalabilir ki, sana sığınıyorum rabbim, senden dileniyorum ben ki aciz, günahkar bir kulunum, dergahında sana sığınan hangi kul derdine derman bulamamış, sen ki bütün dertlere derman olan yüce Rabbimizsin. Zalimler güruhuna karşı bana yardım eyle, zalimlerin tuzaklarına fırsat verme ne olur yalvarırım sana günahlarımı affet ve beni dergahından boş çevirme. Sen bana kapını kapatırsan ben helak olurum, sen ki bana rahmet kanadını açarsan bütün dünya bir araya gelse bana bir şey yapamazlar. Ey yüce Allah’ım en sevdiğin kulun ve peygamberin o temiz pak Muhammed’in(s.a.v) hürmetine bana yardım et.Köprülü Mehmet Paşa ellerini yüzüne kapadığında kendini bütün acılarından sıyrılmış, huzurlu hissediyordu.Derken Kasım Ağa sabah namazını eda etmek için kalkmış, elinde bir ibrik ve leğen ile Köprülü’nün odasına girdi. Saygıyla selam verdikten sonra ekledi;
-Paşam nasılsınız
-Hamdolsun Kasım iyiyim.
-Sabah ezanı okundu, ben size abdest suyu getirdim, izin verirseniz size yatağınızda abdestinizi aldırayım.
-Kasım Allah senden razı olsun, Rabbim seni vesile etti de beni kurtardı. Eskiden olduğu gibi bu zor günümde de yanımdasın hakkını helal et.
-Helal olsun paşam Allah senden de razı olsun, asıl sen benim ömrüm boyu yol arkadaşım, dert ortağım oldun ve beni nice dertten ve elemden kurtardın onların yanında benim yaptıklarım bir şey değil.
– Estağfirullah, Sağolasın Kasım haydi abdestimizi alalım.
Kasım Ağa Köprülüye hasta yatağında abdestini aldırdı. Köprülü o sabah namazını yatağında kıldı.
Günler birbirini kovaladı. Köprülü Mehmet Paşa bu suikast girişimden sonra İstanbul’u terk edip Köprülü kasabasına dönmek zorunda kaldı. Bunda Kasım Ağa’nın ısrarı etkili oldu, geçici bir süre İstanbul’dan uzak kalmasında fayda faydı zira Boynuyaralı Mehmet Paşa’nın adamları Mehmet Paşayı öldürmek için fırsat kolluyordu.
Köprülü Mehmet Paşa şimdi memleketinde Vezirköprü’süne kavuşmuştu. Memleketinde ailesine kavuşup hasret giderdikten sonra geçimini çiftçilik ve Değirmencilik yaparak sağlıyordu. Kimseye minnet etmeden alnının teriyle ekmeğini kazanıyordu. İsteseydi geçmişte devlete ettiği hizmetler ve çevresini kullanarak çok daha rahat ve lüks bir hayat sürebilirdi ancak bu onun izzetine ve karakterine tersti.
Köprülü Mehmet Paşa kendisini kuvvetli hissetmeye başladığı vakit Merzifon’a gidip hem ticaret elde etmek hem de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı ziyaret etmek üzere yola çıktı. Kara Mustafa Paşa Köprülü Mehmet Paşa’nın damadıydı. Kızını Mustafa Paşayla evlendirdikten sonra aralarındaki bağ kat kat artmıştı. Kızını görmeyeli uzun zaman olmuştu böylece kızıyla ve torunuyla hasret giderecekti. Merzifon’a vardığı vakit Kara Mustafa Paşa ve karısı yüzünde tebessüm kollarını açmış onu karşılıyordu. Birlikte sarılıp hasret giderdiler. Kara Mustafa Paşa Köprülü Mehmet Paşanın İstanbul’da yaşadığı kötü hadiselerden haberdardı. Yaşanan kötü hadiselerden kurtulmasına sevinmiş ancak ona yapılan bunca zulmün ardındaki sorumluların cezasız kalmasını hazmedemiyordu. Köprülü Mehmet Paşa bir haftadır Kara Mustafa Paşanın misafiri olarak Merzifon’daki tarihi ahşap konakta kalırken, İstanbul’da isyan çanları çalıyor, menfaatperest devlet adamları devleti sürekli baskı altında tutuyordu. Orduyu oluşturan yeniçeri ve sipahilerin ileri gelenleri doyumsuz isteklerine bir yenisini ekliyorlardı. İstekleri yerine getirilmezse ortalığı kan gölüne çeviriyorlar, fitnelerine bir yenisini ekliyorlardı. Osmanlı Devleti ağaların ve celali isyanlarının baskısı ve yıkıcı etkisi altında kıvranıyordu. Vaziyetin bu denli kötü olması sebebiyle Valide Turhan Sultan ve Dördüncü Mehmet devletin bu kötü gidişine dur demek amacıyla görüş almak adına Osmanlı Devletindeki sancaklara birer ferman gönderdiler. Fermanda devletin bekası ve selameti için neler yapılması gereklidir? Ne gibi ıslahat ve değişiklikler imparatorluğun yararına olur? vb sorular yer almaktaydı. Ferman sonucunda gelen fikirler değerlendirilecek ve beğenilen fikir sahipleri ödüllendirilecekti. İşte bu fermanlardan biri de Merzifonlu Kara Mustafa Paşaya ulaştı. Köprülü Mehmet Paşayla sabahlara kadar devletin selameti üzerine fikir alışverişi yaptılar. Kara Mustafa Paşa Köprülü Mehmet Paşanın fikirlerini maddeler halinde yazıp mühürleyip İstanbul’a gönderdi.
Devleti aliye fermana gelen cevapları teker teker inceliyorlardı. Vezirler içlerinde en çok beğendikleri hükümleri Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın zarfında buldular. Valide Turhan Sultan yaptığı toplantıda devletin selameti için yapılması gereken hükümleri Kasım Ağaya okuttuğu vakit:
Kasım Ağa: Devletlu Sultanım bu fikirler Kara Mustafa Paşaya ait değildir. Köprülü Mehmet Paşaya aittir. İstanbul’dan ayrılmadan önce bana yazdırdığı maddelerle bu okuduklarımız aynıdır. Lakin Köprülü Mehmet Paşa kendisini pek nazara vermeyen alçakgönüllü birisidir. Köprülü Mehmet Paşa şuan Merzifon’da Kara Mustafa Paşanın misafiridir. İzin verirseniz Köprülü Mehmet Paşayı İstanbul’a getirteyim ta ki devlete hakkıyla hizmet etsin.
Valide Turhan Sultan: Kasım Uzun zamandır düşünür dururum; karar verdim ki Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa pek layıktır. Derhal haber salınız Köprülü Mehmet Paşa tez huzuruma gelsin benimle konuştuktan sonra padişahımızdan mühri şerif almak üzere destur alsın.
Kasım Ağa: Pişman olmayacaksınız sultanım, göreceksiniz ki yakında başımızdaki kara bulutlar yok olup gidecek. Ben emriniz üzerine hemen Merzifon’a haber salıyorum ta ki Köprülü tez huzurunuza gelsin.
Bu konuşmalardan sonra Merzifon’a haber salındı ve Köprülü Mehmet Paşa fermanla İstanbul’a çağrıldı. Köprülü Mehmet Paşa arada vasıtalık yapıp iyilik edenlere demiş ki;
-“Valide sultan efendimizin huzuruna tarafımızdan doğrudan doğruya arzolunacak birkaç husus vardır. Eğer o şartlara riayet etmeği taahhüd buyururlarsa ben dahi bu güç hizmetin yapılmasını üzerime alırım.”
Köprülü Mehmet Paşa gelen emir üzerine İstanbul’a yola çıktı. İstanbul’a vardığında onu değerli dostu Kasım Ağa karşıladı. Yeniçeri ağasının değiştirildiği gün ikindiden sonra baltacılardan biri gelip Köprülü Mehmet Paşa’yı gizlice padişahın sarayında kızlarağası odasına, oradan kızlarağası önüne düşüp devletlu valide sultan hazretlerinin huzuruna getirdiler.
Artık bugün valide sultan, milletin kaderini idare edecek güvenilir ve saygın bir simaya devlet işlerini bırakacaktı. Turhan Sultan, valide dairesinin süslü bir odasına oturmuş, Köprülü’nün gelmesini bekliyordu. Bu oda sarayın arkasında geniş bir taşlığa bakıyordu. Odanın duvarları çiçekler ve çinilerle süslüydü. Duvarlarına yağlı boya tablolarla süslenmiş, pencerelerin üst kısımlarına takılan renkli ve yaldızlı camlar odaya kasvetli bir boşluk vermişti. Oda kırmızı ve göz alıcı renklerle boyanmış, yaldızların parlaklığı, sedef kakma dolapların zarafeti, odaya başka bir letafet vermişti. Valide Sultan dalgın bakışlarını etrafına gezdirdiği sırada idi ki, Köprülü Mehmet Paşa önünde kızlar ağası,yüksek ve beyaz başlığı, nurlu ve sevimli simasıyla içeriye girmiş, Turhan Sultan’ın önünde hürmet ve saygıyla yer öpmüş,iltifata mazhar olmuştu. Valide Sultan, devletin kaderi ellerine bırakılacak zata duygulu nazarlarla baktıktan sonra:
-Paşa! Hoşgeldin. deyu buyuruldukta,devletinin ve ömrünün uzamasına dua eder.Sonra:
-Şevketlu herkesin sığındığı padişah hazretleri size sadrazamlık mührünü ihsan buyurmak murad eder. Din ve devlete, istenilen hizmetin hakkından gelebilir misin?
Köprülü Mehmet Paşa: Devletlu Sultanım din ve devlete canım fedadır. Saltanatı aliyyeden birkaç şartlar ile himmet ve lütuf buyurulursa inşaallahu taala padişahın devletinde her iş gerektiği gibi görülmek umulur,dedi.
Valide Turhan Sultan-O şartlar nedir? buyurdular.
Köprülü Mehmet Paşa: Müsaade olunursa arzedeyim.
Valide Turhan Sultan: Her ne arzedersen müsaade olunur! Sözünü üç kere tekrar buyurdular. Köprülü Mehmet Paşa yiğitçe söze başlayıp:
-“Devletlu padişahım! Evvela huzuru hümayuna her ne telhis edersem icra olunup aksi yapılmaya. İkincisi en küçükten en büyüğe kadar mansıplar, memuriyetler ve rütbelerin verilmesi hususunda kati’yyen hiç bir taraftan tavsiye ve şefaatla bu kullarına ısrar buyurulmaya ki, padişahımın devletine en faydalı olan devlet adamlarını kullanmak kabil ola. Çünkü “El’afat tetevelledü mineş-şefaat”yani (afetler,şefaatlerden doğar)anlamınca,ihtilallerin sebebi, yerinde olmayan şefaatlardır.
Üçüncüsü, vezirlerden ve vükeladan birini, ya parasına rağbet ederek, yahut iyi itikadı yüzünden ortak yerine koyup, bu kullarının istiklali zedelenmeye..
Dördüncüsü, bu kulları hakkında arz sahibi olan münafıklara söz fırsatı verilmeye..Çünkü herkes, devletten hisse almak ister. Herkesi memnun etmek mümkün değildir. Bu yüzden sadrazamların hasedeileri ve düşmanları çok olur.Halkın hücumunu kesip, fesadı def’etmek içün kötüleme kapusunu kapamaktan başka çare yoktur.
Bu dört şarta riayet ile müsaade buyurulursa Allah’ın yardımı ile ve duanızın berekatiyle sadrazamlık hizmetinin hakkından gelmek mümkündür.” deyip sözü bitirdi. Devletlu valide sultan hazretleri hak sözü kabul edip:
-Vallahülazim bu ricalarına müsaade olunur.
Sözünü üç kere tekrar buyurdular. Oradan yer öpüp çıkarak evine geldi.Ertesi gün ki zilkade ayının yirmi beşinci Cuma günü idi.(Köprülü 26 zilkaade 1066(15 eylül 1656) tarihinde sadrazam oldu.
Böylece Valide Turhan Sultandan alınan onay sonrasında Köprülü Mehmet Paşa padişah huzuruna davet olunup Cuma namazında, Hatip minberde iken, sadrazamlık mührü kendine verildi.Ve evvelce bildirilmiş olan dört şartı padişah hazretleri bir bir ifade etti. O sırada padişah on beş yaşında bir delikanlı idi. Tahta oturduğun sekiz yaşında olan padişah yedi yıl içinde değiştirilen onca sadrazam sonunda sorunların düzelmemesinden müzdaripti.
Köprülü Osmanlı hakanının önünde saygılı vaziyet almış, genç padişahın sözlerini dinliyordu. Dördüncü Mehmed gür bir sesle:
-İşte, bu şartlara riayet olunmak üzere seni müstakil olarak vezir eyledim. Göreyim seni, nice hizmet edersin! diye deyu padişahca hayır dua ile sevindirdiler. Köprülü Mehmet Paşa dahi ağlayıp inci tanesi gibi gözyaşları, nurlu sakalları üzerine dökülerek:
-Şevketlü,kerametlu padişahım! Hak taala ömrü devletinizi devamlı eyleye..Doğrulukla mübarek hizmetinizde kudretimi sarf ve uğrunda canımı feda ederim. Devletlü padişahımızın yüksek himmeti ve hayır duası berekatiyle Hak taala Tevfik ihsan eyleye!
deyu yer öpüp çıkıp sarayına geldi.O vakit müneccimbaşı bulunan, Köprülü’ye mührü şerifin verilmesi için o Cuma günü öğle üzeri vaktini seçmiş.Hak budur ki vakit seçmek böyle gerektir.O vaktin talihi ve ahkamından birkaç kelimeler ile yadigar olmak içün kendi tecrübeleri mecmuasından buraya nakil ve yazılması münasip görülmüştür.
“Sahi-i aşir-i utarid aşirde şerefinde ve Zühre dahi aşirde..Lakin muhterik istiklal üzere mutasarrıf olur.Sahib-i beyt-i a’da merihdir.Aşirde iken şua’altında hükmünde dest ve mala a’da ve hasedcilerin bazı mertebe zuhuru hatırı tekdir eder. Fakat ezilip galebe edemezler. Ve ikinci sehmülgaybde hazine-i amireyi tamir edüp pek çok para biriktirirler. Sehmüssaade beytürrecada sahibi şerefi Zühal aşirde ekseri hususta arzularına göre iş görüp mani ve mezahim istilamından asude olalar.Sehmüssaade hanesinin sahibi şerefi zuhaldir.Sehmüssaadeye gelince aralarında otuz derece var.Vezirlik müddetleri otuz sene olmak icap eder.Lakin talih sahibi müşteri sabi’de vebalinde ve ay sahibi beyt mevt aralarında altmış dört derecedir. Ve hem talihin ve talih sahibinin seyirleri dahi beş seneden sonra terbi-i nahse vardığı ve sahib-i beyt-i mevt kahırdan dahi o mahalden ikisine de nazar ve ittisali bu manayı müeyyed olmakla altmış dört ay geçince hastalık hücumu sebebiyle keşiş hükmünün eseri zuhur etmez ise sadrazamlık müddetleri uzamak mümkündür.” demiş.
(Hakikatta merkum müneccim bu seçmede ve bu ahkamda isabet eylemiştir. Ancak sadrazamlığı otuz seneye varmayıp beş sene geçince kutu’hükmü Allah’ın emri ile yerini bulup hastalanarak vefat etmiştir.Tarihçi Naima)
Köprülü Mehmet Paşa padişahtan mühri şerif alıp yeni sadrazam olduğunda İstanbul’daki isyancıların liderleri başlarında patlayacak bombalardan habersiz entrikalarına devam ediyorlardı.
DEVAM EDECEK….

SOKAK KÖPEKLERİ-1

Mart ayının ortalarında, oldukça ılık ve çok sıcak bir gün… Saat akşam sekize doğru, genç bir adam, Yüzüncü yıl bulvarından karşı kaldırımdaki dar bir sokağa yöneldi.

Daracık bir yerde toplanmış onlarca kişi, üzerinde sıkışık bir halde durdukları toprağı boşuna kısırlaştırmaya uğraşıyorlardı; hiç bir tohum yeşermesin diye taşlarla boşuna kaplıyorlardı orayı; bitmeye başlayan her otu sökmeleri; havayı kömür dumanına, petrol dumanına boğmaları, ağaçları budamaları, kuşları avlamaları da boşunaydı… Bahar şehirde bile yine bahardı…

Genç adam dört yol ağzında kaldırımların ortasında durup sanki birinin son sözü söylemesini bekliyormuş gibi etrafına bakınarak: ”Gitmeli mi, gitmemeli mi?” diye düşünmeye başladı. Ama hiçbir yerden hiçbir cevap alamadı. Her şey, ayaklarının altındaki taşlar gibi dilsiz ve ölüydü. Onun için ölüydü, yalnız onun için…

Ansızın yüz metre kadar ileride, sokağın bitiminde, karanlığın ortasında bir insan sürüsünü gördü. İnsanlar bağırıyor, kavga eder gibi sesler çıkarıyorlardı. Caddenin ışığının altında, bir araba duruyordu. Neler olup bittiği ilgisini çekmişti. Hiç beklemeden kalabalığa doğru yol almaya başladı. Bir şeylerle oyalanmak, düşünmek için vakit geçirmek istiyordu. Bunu düşününce soğuk soğuk güldü. Çünkü herhalde gitme işinde kesin kararını vermiş olacaktı.

Ağır ve kararsız adımlarla insanlara yaklaştıktan sonra iri elleriyle ve kurumuş kollarıyla çevresini iteleyerek kalabalığı yardı. Genç adam sonunda bu telaş ve meraka sebep olan şeyin ne olduğunu gördü: Beş altı zabıta iki zenci ile tartışıyorlardı. Tartışma öyle büyüdü ki zabıtalar hep bir elden ağız dolusu küfürler ederek iki zenciye tekme tokat girişmeye başladılar. Çevrede toplanmış onlarca insan ise hiç istiflerini bozmadan zabıtaların zencileri tartaklamalarını büyük bir keyif alarak izlemeye koyuldu. Genç adam ise çakmak çakmak parlayan iri kara gözleriyle olan biteni anlamaya çalışırcasına etrafına bakıyordu. Her yerden bir ses yükseliyordu; olanca güçleri ile bağrışmalar, uğultular, didişmeler olan biteni anlamayı zorlaştırıyordu.

Genç adam sadece kalabalık arasından çıkan sesleri büyük bir merakla güçlü bir iştahla dinliyordu.

-Bu iki pis zenci! Moskova sokaklarını varlıklarıyla kirletiyorlar! ! !

-İyi bir dayağı hak etmişlerdi zaten!

-Bu ve bunun gibi lanet zencilerin topunu Sibirya’ya sürmeli! ! !

Bir başka ses ise-Lanet herifler! Piç kuruları! Topunuzun canı cehenneme!

Zabıtalar ise halkın konvoy oluştururcasına onlara eşlik etmeleri üzerine daha da büyük hınç ve tiksinti duyarak yerde acı ile kıvranan zencilere tekmeler savuruyorlardı. Halk ise buna mukabil her tekmeye büyük bir hırsla ve sevinç duyarak, küfürler savurarak büyük bir tören havası için de sanki kilisede ayin yaparcasına coşkuyla alkış tutarak eşlik ediyorlardı.

Hatta tekmeler arasında; kanlar içinde acıyla kıvranan, yaklaşık on altı-yirmi yaşları arasındaki zencilerden birinin siyah eli, beyaz adamın ayakucuna doğru düşüverdi. Beyaz adam, bunu içindeki nefret adına kaçırılmaz bir fırsat bilerek, dişlerini sıkarak ve tiksinti içeren bir ifade ile yüzünü buruşturarak, yerde boylu boyunca kıvranan zencinin küçük kurumuş ellerini, bağcıkları sıkıca bağlanmış büyük Rus botlarıyla büyük bir iştahla çiğnemeye başladı. Zenci acıdan inliyordu ve beyaz adam genç zenciyi bu halde gördükçe botlarını daha baskın vuruyordu.

Genç adam bu mide bulandırıcı duruma daha fazla katlanamadı. Kalabalığı yarıp çıkmak üzere iken beyaz adamın ekşimiş suratına olanca gücü ile büyük bir yumruk indirdi. Beyaz adam yere kalabalığın arasına yığıldı. Genç adam yarılan kalabalığın şaşkın bakışları arasından biran önce sıvıştı, hızlı adımlarla yol boyunca yürümeye başladı. Beyaz adam sendeleyerek ne olduğunu anlamadan ayağa kalkmak için doğrulana kadar genç adam çoktan sokak arasına dalmıştı bile. Yürürken ağzından bir şeyler mırıldanıyordu, sanırım lanet okuyordu. Midesi öyle bulanmıştı ki öyle tiksinti duymuştu ki sokağın az bitişiğindeki çöp yığınına çömelip dayanarak ağız dolusu kusmaya başladı…

Çömelmiş bir vaziyette iken, gözleri, hafif aralayarak, çöp yığınının az ilerisindeki; duvarları bakımsızlık, boyasızlıkdan iyice aşınmış, kireç, yosun tutmuş, küçükçe bir evin eşiğine ilişti. Bir süre öylece kalakaldı, boş boş ne düşündüğünü bilmeden, ne yaptığını anımsayamadan boş boş baktı, bakımsız evin biçimsiz eşiğine… Günlerdir geçmek bilmeyen sara nöbetleri daha dün gece baş göstermişti. Üstüne, aylardır onu bırakmayan ruhi sıkıntılar, vesveseler kuruntular, maddi sıkıntılar, sinir krizlerini de beraberinde getirmişti. Öylesine kendi içine kapanmış, öylesine herkesten kopmuştu ki, çevresindeki tüm insanlardan karşılaşmaktan kaçıyordu. Ezen bir yoksulluk içindeydi ama şu son günlerde buna bile aldırdığı yoktu. Üzerinde çok kötü bir kıyafet vardı. Normal zamanlarda böyle pejmürde giyindiği hiç olmamıştı. Onun için fakir giyinmek değil fakat kötü giyinmek utanılması gereken bir şeydi. Yaşamın ona verdiği acılardan olsa gerek basık alınlı idi. Uzunca, kalem gibi bir boyu, kırmızıya çalan fakat kireç gibi bir tene sahipti. Oldukça zayıftı, öyle zayıftı ki uzunca boyuyla uzaktan gülünç bir izlenim veriyordu. Petersburg’un bu merkez semtinin cadde ve sokaklarına fazlaca doluşmuş olan işçi ve esnaf tabakası, bazen genel görünüşe öyle tiplerle renk katardı ki, yabancı yüzlü birine rastladığı zaman şaşırmak bile gerçekten tuhaf kaçardı. Ama delikanlının ruhunda öylesine haince bir küçümseme duygusu birikmişti ki, bazen çocukluk derecesine varan bütün alınganlığına rağmen, şu anda en az utandığı şey sırtındaki paçavralardı. Üstü delik deşik, rengi solmuş, kahve tonlarda bir gömlek, paçalarının uçları dizlerine kadar aşınmış dar bir pantolon ve üç yıl önce ölen babasından kalma deriliğini artık yitirmiş, cepleri yuvalarından çıkmış bir Alman ceketi…

Delikanlı doğrulduğu yerden usulca kalkıp sokağın dar yolu boyunca ilerlemeye başladı. Gideceği yeri daha önce kafasına bellemişti yalnız karar verme konusunda sıkıntı çekmişti. Öyle uzak bir yere gitmiyordu. Hatta eviyle topu topu iki km kadardı arası.

Delikanlıyı korkuya benzer bambaşka bir duygu kapladı. Heyecanla:

-Ya işler düşündüğüm gibi gitmezse, ya bu adımlarımın, beni ölümün eşiğine getirdiğinin farkında bile değilsem, diye mırıldandı. Bu hepsinden kötüsü! … Aman Allah’ım ben şimdi ne yapacağım kafayı yemek üzereyim.

İki eliyle kafasını tutmadan edemedi, yüreği heyecan ve korkuya benzer bir duyguyla titriyordu. Böyle olunca, adımlarını farkında olmadan hızlandırıyordu. Buna kendisi de şaşıyordu ama aldırdığı dahi yoktu. Eliyle sokak ortasında tuhaf hareketler yaparak:

-Her ne olacaksa hepsi bugün şimdi biran önce olmalı. Bu sıkıntıya daha fazla dayanamıyorum artık. Ah hayır! Kahrolası dünya! …  diye acıyla haykırdı.

Kararsız bir şekilde titrek adımlarla yürüyordu, oysaki daha bir önceki akşam her şeye kesinkes karar vermişti, gidecekti. Peki neden evden kıçınca kafasında her şey değişmiş, allak bullak olmuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediği kesindi. Fakat önemli olan şu an ne yapması gerektiğiydi fazla zamanı yoktu biran önce bir karara varmalıydı.

Delikanlı, sonunda onu korku içinde titreten binanın tam karşısında soluğu aldı. Birbirlerine yatay bir şekilde üst üste sıralanmış belli belirsiz, uzunlu genişli tarihi evlerin arasına boylu boyunca sıkışmış bu binanın girişinde; özenle büyük harflerle yazılmış koca tabelaya baktı, okudu: PETERSBURG KARAKOLU…

Yüreğinde aynı türde çarpıntıları hissederek ardına kadar açık olan kapıdan içeri girdi. Gözlerini etrafına iliştirdi; içerisi oldukça kalabalık olmakla beraber aynı şiddetle sesler ve kargaşa ile doluydu. Yaklaşık on on beş adet polis memuru karakolun dar odasına sıkışmış bir vaziyette uğultuyla çalışıyorlardı. Karakolun diğer küçük odasında ise bir sekreter evrak işleri ile uğraşıyorlardı. Delikanlı cesaretini toplayıp, derin bir nefes çekerek polis memurlarının onu fark edecekleri şekilde ileriye atıldı. Karakolun cam paravanından genç adamı gözleyen bir polis hemen yanı başındaki yazıcıyı ona doğru gönderdi. Yazıcı genç adama doğru usulca yürüdü yaklaşınca şüpheli gözlerle genç adamı süzerek sordu;

 -Ne istiyorsun?

Genç adam nemli cebinden katlanmış bir kağıt çıkardı ve yazıcıya uzattı. Bu karakolun çağrı kağıdı idi. Yazıcı kadın çağrı kağıdına bakarak:

-Siz ne işle meşgulsünüz yoksa öğrenci misiniz, diye sordu.

-Hayır efendim, hiçbir işle meşgul değilim ve öğrenci de değilim. Yani okulu bırakalı üç yıl oldu.

Yazıcı onu tepeden tırnağa kadar süzdü. Bu bakışlarda küçümseyici bir ifade ile şüpheli bir bakış vardı. Bu, orta boylu kahve tonda uzun dalgalı saçları ile oldukça süslü bir kadındı. Genç adam:” Bu kadın polis olmakla yanlış seçim yapmış olsa olsa Moskova partilerinde defileye çıkmalı, ancak karakoldaki abazalar için büyük şans olmalı diye düşünüp suratını alaylı bir ifade ile buruşturturdu.

Yazıcı:

Şuraya, sekretere bir başvurun, dedi ve eliyle koridorun son odasını gösterdi.

Genç adam odaya girdi. Burası da dar ve tıklım tıklım doluydu. Yalnız odanın havası felaket sıcak idi. Ter kokusu girer girmez insanı sarıyor ve odada kalınan süre boyunca şiddetini artırıyor, stresle beraber katlanılmaz bir hale bürünüyordu. Oda, sade ahşap kahve tonlarının ve çizgili pratik mobilyalarla düzenlenmişti. Duvarları boğuk renkte bir yeşil ile örülü idi. Genç adam” Sorgu için en uygun renk, hiç yoktan zihni bulandırmaz, diye düşündü. Ziyaretçiler arasında iki kadın ve bir de erkek vardı. Kadınlardan biri fakirce giyinmişti, gençti ve genç adama oldukça güzel görünüyordu. Yüzünde masumca bir ifade vardı ve sekreterin karşısında bir sandalyeye oturmuş, onun yardımı ile bir yazıyı yazmakla uğraşıyordu. Diğer kadın ise oldukça gösterişli giyimli, yüzü sivilceli iri yarı şişman bir kadındı. Ayaklarında Soyvet Ruslarına özel bir bot giyinmişti. Masanın hemen yanı başında ayakta sırasını bekliyordu.

Genç adam, çağrı kağıdını sekretere uzattı. Sekreter kağıda şöyle bir göz attıktan sonra: “Bekleyiniz bayım” dedi ve genç kadınla ilgilenmeye devam etti.

 

Güneş Doğarken-1

Cemal  Cavit  Çağlayan;  on yıl  önceki korkunç,  esrarengiz  ölümü  herkesin  dilinde  dolaşan  ve  ilçemizin  su götürmez  dalkavuğu(ki  ona bu ismi en  yakın dostları  vermişti)  Şahin  Çağlayan”ın  ikinci  oğluydu.

Hayata  dair  hiçbir zaman  yaşama  arzusunu  yitirmemiş bu  adamın  şimdilik  sadece  tuhaf  bir tip  olduğunu anlatacağım.

Halkın   dilinden  düşmeyen  kötü  ve ahlaksız  aynı zamanda  şehvet  düşkünü  bu adam;  saflığa  ve aptallığa varan tüm alınganlığına  rağmen  mal mülk  işlerini  çok iyi beceren  kafasız  tiplerdendi. Zaten  para  ve  şehvet  dışındaki  konulara  kafası  hiç basmıyordu  ya.

İlerlemiş   yaşına  rağmen   kişiliği   hiçbir  zaman  son  hacmini   alamamış  bu adam  dost  ve  akrabalarına  karşı  hiç umulmadık  yerde  öyle davranışlar  sergilerdi  ki   çevresi ona  tam anlamıyla “kaçık”  diyordu.

Başkalarına  peşkeş  çekmek  için  verilen ( yalancı, ikiyüzlü) ziyafetlerde ; ötekinin berikinin  sofrasına  çağrılmak için  fırsat  kollardı. Ki  başarırdı da; nerede  birinin  gözüne girilecek, kimin sırtı  sıvazlanacaksa  orada  Çağlayan  ailesinin  meşhur  dalkavuğu Şahin  Çağlayan  yerini alırdı. Fakirdi de ve  bunun  için  üç kuruşa  yapmadığı rezillik  kalmazdı.

Bu  konuda da  kendini  kurnaz iddia ederdi. Çevresinin  alaylarına,  gülüşmelerine  bunun için  aldırmazdı  bile…

Yine şehvet  düşkünü, yüz bulduğu  her kadının  eteğine  olanca  gücüyle  yapışan  bu adam bulunduğu  tüm ortamlarda  kendisine yamanacak kadınlar arardı, başarırdı da…

Bu  adamı   bölgemizde  herkes  ömrü boyunca  münasebetsizin,  serserinin,  kaçığın,  aptalın biri  saymıştı. Ama  tekrar ediyorum para ve ticaret  konusunda  budalalığı  yoktu. Böyle deli dolu  insanların  çoğu  hayli  zeki  kurnaz kimselerdir.

          Üç  kez evlenmişti. Dört  oğlu, iki kızı  vardı. İlk  karısından  hiç çocuğu olmadı. İlk iki oğlu  ikinci  karısından, diğer  tüm  çocuklar  ise  son eşinden  olmuştu. Şahin çağlayanın  ilk eşi  Doğan ailesindendi. Züheyla  Doğan; ilçemizin  küçük, unutulmuş bir dağ köyünde  fakir bir çifçinin  kızıydı. Şahin  ile  evlenişi  tam bir  fiyaskoydu. İkisi de  sırf  evlenmek  için evlenmişti. Şahin için zaten evlilik  yaşam için gerekli bir değişiklikten ibaretti. Fazlasının da bir önemi yoktu  ya. Aile  denen olgu  onun için  daha gençliğinde  önemini yitirmişti.Onun için, yuvası için  sorumluluk namına zerre çaba harcamaktansa  her gece  sızana kadar içmek ve  sabah olunca  dalkavukluğuna  kaldığı yerden devam etmekten başka bir şey yapmadı. Şehvet düşkünlüğüne gelince;  daha evliliğinin  ilk haftasında  bir fahişenin kollarına attı  kendini. Bunu diğer haftalar izledi.

Dalkavukluktan kazandığı  tüm parayı  da umduğunuz gibi  içki ve kadın alemlerinde  harcadı durdu. Züheyla  tüm yakınmalarına,  ağlamalarına  karşın  evliliğinin  ilk yarısında  karnını doyuracak  ekmeği zor buluyordu. Namı  diğer  koca  Şahin  gece üçlerde  oda  sırf  sızıp uyumak için   sallana sallana  evin yolunu tutuyordu. Ki  kaç kez  Züheyla  kocasını  bar  sokaklarında  sızarken buldu. Leş gibi içki koktuğu halde  mahallede  yol boyunca ” ölene  dek içeceğim son demine kadar el ele” diyerek  habire  bağırıp çağırıyordu.

         Karı  kocanın  sık sık  dövüştüğü  herkesçe  biliniyordu. Hatta  dayağı  atanın  Dalkavuk Şahin değil , o ateşli, cesur, kabına  sığmaz , son derece güçlü  esmer kadın  Züheyla  Doğan  olduğu söyleniyordu. Böylece  evlenmelerinin  nasıl  sonuçlanacağı  daha ilk adımında  belli  oldu.

Sonunda  Züheyla  kocasını  evliliğinin  yıl dönümündeki gece  bir fahişe ile  yakalayınca  evini,  kocasını  bırakarak  yoksulluk  içinde  yüzen  bir demirci   ile kaçtı.  Şahin Çağlayan  bunun üzerine  hiç bir vakit  kaybetmeden   evinde  harem kurdu;  içki ,  kadın  alemleri yapıyor, boş vakitlerinde  ilçemizi  baştan başa dolaşıp  göz yaşları  içinde, kendisini  terk eden  Züheyla”dan  sağa sola  dert yakınıyordu. Hatta  Züheyla  ile arasındaki  bazı anlatılmaması gereken  karı koca sırlarını  herkese bağıra çağıra açıyordu. Zaten   herkese  karısının  ihanetine  uğramış  gözü yaşlı  gülünç   bir koca  olarak  görünüp,  bunu  ballandıra ballandıra  anlatmaktan  neredeyse  zevk duyuyor,  böbürleniyordu. Elalem buna mükabil  arkasından kahkahalar   savuruyor, ağız  dolusu  küfürler ile  gözü yaşlı  dalkavuk kocaya  destek  oluyorlardı.

          Tam bir yıl   boyunca  kaçakların izini sürdü. Züheyla  ile yoksul  demirciyi  gördüğünü iddia  eden öteden beriden  haberler alıyordu. Cesaretini toplamak için her gece  içti. Bölgemizin   ırak  dağ  köylerinin hepsini  bir  bir dolaştı. Fakat  aldığı  tüm haberler   asılsız  çıktı. Ya da  tam bilemiyorum   yine söylentiye  göre  yoksul  demirci  Züheyla”nın kolundan çeke  çeke  köy  köy  Züheyla’yı  kaçırmayı başarmıştı.

Şahin,  Züheyla’nın izini hiç bir zaman  bulamadı. Hatta  bir kaç yıl sonra  bulma  ümidini  dahi kesti. Bulmaktan ziyade  Züheyla’dan  alacağı  intikam  ümidini yitirdi. Sonunda  zaten unutmaya  pek yatkın olan zihninden  Züheyla’yı sildi gitti.

          Toparlanması çok  zor olmadı.Öyle ki  bir zaman sonra  kendini  hiç olmadığı kadar  iyi hissettiğini  söylüyordu.

Katıldığı ziyafetlerde  içip içip katıla katıla  gülmeyi adet edinmişti. Onu  o halde gören misafirler  için kaçınılmaz  bir fırsattı doğrusu. Hatta  zengin toprak sahipleri Şahin”i ortalarına  alıp  ayyaş halde  kendinden geçmesine , dans etmesine  eğlenmesine öyle zevkle izliyorlardı ki sırf bunun  için  Dalkavuk Şahin”i her ziyafette  yanlarında istiyorlardı. Zaten Şahin öteden beri  kendine özgü kırıtmalarıyla karşınıza  hiç ummadığınız  bir rolde  çıkmaya bayılırdı. Yeni  girdiği soytarı kalıbının onu mutlu ettiği  halinden belliydi;  ya da saflığından böyle yapıyordu kim bilir..

Böyle  deli dolu  insanlar  akıllarıyla değil hisleriyle yaşarlar; onlar  için önemli olan  tek şey  o an  ne hissettikleridir.

BALKAN MEKTUPLARI- 1

Balkanlarda hayat başkadır. Balkanlar başka…Hele ki Bosna toprakları; yedi başaklı ekinlere çalan sarısıyla özgü sulu topraklar. Tadından bilinir tuzludur, serindir ovaları. Tüm ihtişamıyla, insanın içini donduran ve bir okadar da ısıtan dağları birer kazık  misali çepeçevre kuşatmıştı ülkeyi… Amma kışın öyle soğuk olur ki; karlar pamuk ipliğine gebedir, doğurdukça doğurur, doğurdukça doğurur.  Her   yeri  bembeyaz   kar    taneleri  kaplar, ağaçları  dondurucu soğuğun  etkisiyle  kaskatı olur, buz kesilirdi. Hatta  zengin akarsularının doldurduğu  serin ırmakları hareket halinde donardı. Uzunlu genişli çalılar çırpılar, kavisli, yıllandıkça yıllanmış bodur ağaçları, kışa daha bahardan hazırlık yapardı. Yağmuru da boldur buraların . Derler ki: “Allah sevdiği yerden rahmetini eksik etmezmiş”. Burası da öyle; bir yağdı mı rahmet şarıl şarıl, sağnak sağnak yağar, durmak bilmez.Kısa yol ayrımı bol sokaklarımızı yağmur suları siler süpürür, temizler bir güzel…Pırıl  pırıl parıldar küçük Bosnamız. Üstüne bir de mis gibi ıslak toprak kokusu bürür, insan kendini cennette sanır, ferahlar bir zaman…

Bir de Engerek Dağımız var bizim; Drina köprüsünün az altında, tepeden  tırnağa süslenmiş  boşnak gelinleri gibidir.Heybetlidir, amma içinde heybetinden  gelen bir zarafet vardır.

Buranın gençleri bir kıza vurulduklarıda Drina kıyısına kelip Engerek Dağını  seyre dalarlar, sevdikleri kız misali bakarlar tepelerine yamaçlarına… Aşkından  ta doruğuna , sevgilisine kavuşma  özlemiyle  çıkıp hayal kırıklığına uğrayanlar da çoktur, amma Engerek  Dağı  umumidir, bizim içimizde yaşayan sevgilidir  Engerek…

Onun için , onun  adına  ne şiirler  yazılmadı, ne türküler yakılmadı ki; ihtiyarlar dahi grup grup  yahut bir başına  Engerek tepesine çıkıp sevdikleri için ağıt yakarlar, gözyaşı  dökerler.

Nice  umutlar burada tazelenir, nice dertler, sıkıntılar Engerek’ e  açılır, derman aradır. Bir çeşit kapıdır, dert kapısı, sevda kapısı. Ha! sevda kapısı başka, başkadır.

Drina Köprüsü de anamız gibidir. Anaların sıcacık ğöğsüne yeni doğan bebeler diş  bilerler. Anasızlar , kimsesizler, öksüz ve yetimler de  Drina’ya diş bilerler.Geçmiş de içimizde gelecekte…

İnsan sevdikçe bir başka kokuyor. Ten kokusunda bir ferahlık bir tazelenme , bir ışık, bir gülümseme. Sinelerin özü hararetle  çarpıyor insan sevince. Kelimeler  anlatmaz, dil tutulur, gözler anlatır bazen sevgiyi; derin mi  derin   güneş gibi bakan gözler anlatır…

Osmanlı  Beyleri bu toprakları ısıttı ısıtalı, hayat bize bir başka güzeldi  ta ki; Avusturya   Macar Beyleri  tepemize çökene kadar…Biz Türk’ü , Arnavut’u, Çerkez’i, Sırp’ı , Boşnaklısı el ele göz göze yaşardık. Üstümüze kara bulutlar çöktü çökeli, kardeşliğimize fitne karıştı. Zalim ellerin kanlarıyla sulandı ıslandı göğsümüz. Umutlarımızı, hayallerimizi, hatta sevdamızı dahi söküp aldılar elimizden. Taşın , toprağın hesabından bizi görmez oldular. Seslerimizi bir kan duyurabilirdi, o da nafile. Yurdumuza girdi gireli  taş üstünde taş bırakmadılar. Yakıp yıktılar   küçük şirin köylerimizi. Ovalarımızı, şehirlerimizi, talan ettiler. Osmanlıya ait ne varsa; köprü, kervansaray, çeşme, cami, medrese… her birine dinamit döşediler,  tüm mimari yapıları,  halkımızın umutlarını toz bulutuna  çevirdiler.

Bir de içimize  ırkçılık fikri soktular dediler;  sen Macarsın,  sen Türksün, sen sırp! Dedik biz  kardeşiz.  Dediler; sizler  ayrı ayrı birer milletsiniz.  Her millet  ancak kendi milletini tanır,  sever.  Önce ırk sonra millet sonra kardeş! Dedik biz müslümanız  ve müslüman müslümanın kardeşidir. Kardeş kardeşe kılıç çekmez. Dediler;  Millet dinden önce gelir. Millet olmadan din olmaz . Ne ettikse fitne büyüdü, büyüdü, büyüdü. Çıban oldu başımızda durdurak bilmedi. Sonra  sonucunda  ihtilal patlak verdi.  Kardeş kardeşi boğazladı.  İsyanlar, yıkımlar,  savaşlar, iç çalkantılar  şehrimizi cehenneme çevirdi. Dünyayı  bize  zindan  yuvası  ettile.

Güneşin  doğuşu bile  bize başka  görünür oldu. Aşkımızda  yalan oldu   sevdamızda.  Bir Engerek, bir Drina kaldı semaya direk çakacak. Nehirlerimiz  kana bulandı Türk kanından. Toprakağlar oldu halimize. Uzanacak eli yıllar yılı  bekledik  durduk. Ne ağıtlar yaktık, ne türküler  çağırdık, ne gözler yaşardı Bosna’da. Acı üstüne acı…   Yaşadığımız  acılar, savaşlar, yıkımlar, kayıplar hayatı bize çekilmez kıldı. Ölüm kokar oldu Bosna. Islak toprak kokusu unutuldu sinelerde.    Geri gelmez oldu, giden nice umutlar gibi. Barut kokusu sokakları uyuturken,  Engerek  Dağıda titrer oldu bir gece.  Uzun bir geceydi. Sokaklarda yine isyan , yine kan,  yine binler kurban… Top  atışları bizim evin avlusunu yıkıp geçti. Engerek Dağına doğru yağmur gibi toplar yağdı. İlk kez Engerek bu kadar gürültülü, patırtılıydı, hiddetliydi; üstlerine çökmek ister gibi…….